Tulosta tämä sivu

Pro Huhmari ry -- Yhdistyksen säännöt

1§  Toiminimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Huhmari ry ja sen kotipaikka on Vihdin kunta

2§  Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Vihdin kunnan Huhmarin alueen kehittämistä alueen vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden, elinmahdollisuuksien ja ympäristön kestävän kehityksen näkökulmista sekä kehittää asukkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä nuorisotyötä edistämällä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 • osallistuu aktiivisesti kylän etujärjestönä kylää koskevaan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • tekee aloitteita eri viranomasille asuin- ja elinympäristön kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä
 • järjestää talkootilaisuuksia, kokouksia, kursseja, kilpailuja, retkiä, konsertteja, liikuntatilaisuuksia ja juhlia
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoill tarkoituksensa toteuttemiseksi

3§  Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäsenesi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kylätoimikunta

4§  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle tai sen puheen johtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kylätoimikunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoituksset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

5§  Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä ei peritä liittymismaksuja eikä vuotuista jäsenmaksua

6§  Kylätoimikunta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään nimitystä kylätoimikunta. Kylätoimikuntaan kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 12-15 muuta varsinaista jäsentä. Kylätoimikunnan toimikausi on kolme vuotta siten, että jäsenistä kolmasosa on erovuorossa vuosittain. Kylätoimikunnan puheenjohtajana voi sama henkilö toimia yhtäjaksoisesti enintään kolmen toimikauden ajan.

Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaa tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet kylätoimikunnan jäsenistä sitä vaatii.

Kylätoimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

7§  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa Kylätoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä

8§  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja kylätoimikunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta kylätoimikunnalle

9§  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain kylätoimikunnan määräämänä päivänä tammi-helmikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdisteksen kokous niin päättää tai kun kylätoimikunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kylätoimikunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty kylätoimikunnalle.

Yhdistyksen kokouksen päätöksesksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

10§  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kylätoimikunnan on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään setsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse

11§  Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikermus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kylätoimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 8. valitaan kylätoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten sijaan
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

12§  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme nejäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Lataa Pro Huhmari ry säännöt -- tulostettava versio